วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน แสดงที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 6/03/52


  บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน1 โชว์นักร้อง (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 6/03/52             
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน2 สายัณ วัณรุ่ง,ตลก (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 6/03/52      

   
บันทุกการแสดงสด ร็อคแปดแสน3 นนท์ พลเยี่ยม (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 6/03/52      

    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน4 ระกะแหลม (M.K.STUDUIO) แสดงที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ 6/03/52